VEIKLA

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015–2019 m.

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

2018 M.

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠO PRIEDAS 2018 M.

 

 

**********

 

VAIKO IŠLAIKYMO KAINOS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE

2015 M.

2014 m. spalio 10 d. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

Veikos prioritetai

 • Efektyvus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų gerinimas.
 • Pedagogų ir tėvų bendruomeniškos aplinkos kūrimas.
 • Naujų dvasinių, kūrybinių klodų paieška.

 

Veiklos sistema

 

Lopšelyje-darželyje tenkinami individualūs vaiko emociniai, pažinimo, komunikavimo, judėjimo poreikiai.


Ugdytiniams sudarytos palankios sąlygos rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius.


Vyrauja šios prioritetinės veiklos kryptys: etninės kultūros ugdymas, sveikatos bei meninis ugdymas.


Ugdymo kryptys bei turinys orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą:  žaisti, eksperimentuoti, patirti,  atrasti, aktyviai įvairiomis raiškos priemonėmis, būti pripažintam ir pastebėtam.


Lopšelyje-darželyje ugdymosi procesas ir švietimo pagalbos teikimas organizuojamas vadovaujantis švietimo ir mokslo Ministerijos  patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Vėrinėlis“, Ankstyvojo ugdymo vadovu,  Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa bei Ikimokyklinio ugdymo programa, parengta įstaigos pedagogų.


Lopšelis-darželis nuo 1998 metų dalyvauja Tarptautiniame ikimokyklinio ugdymo projekte „Gera pradžia“.  Įstaigoje parengta ir vykdoma ikimokyklinio ugdymosi programa grindžiama Tarptautinio ikimokyklinio ugdymo projekto ,,Gera pradžia“, į vaiką orientuoto ugdymo idėjomis.

 

 

Projekto „Gera pradžia“ veiklos principai:

 • Į vaiką orientuotas, individualizavimu  pagrįstas ugdymas;
 • Aktyvus šeimos dalyvavimas ugdyme;
 • Kokybiškų ugdymo paslaugų visiems ugdytiniams pasiekiamumas;
 • Veiklos centrų grupėse įkūrimas;
 • Darželio erdvės (laiptinių, aikštelės, koridorių sienos ir kt.)  naudojamos vaiko ugdymuisi bei kompetencijų plėtrai;
 • Didelis dėmesys  skiriamas ugdytinio aktyvumui, jo spontaniškai veiklai;
 • Metodikoje palikta plati erdvė pedagogo kūrybai, idėjų sklaidai.

Vienas iš aktyvaus ugdymo metodų – projektų metodas, jis  skatina  ugdytinių motyvaciją, kūrybiškumą.

 

 

Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  „Zipio  draugai“


Nuo 2007 m. 5–7 m. vaikams taikoma Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa  ,,Zipio draugai”.

 

Programos  tikslas –  mokyti vaikus  įvairių sunkumų įveikimo būdų,  ugdyti gebėjimą padėti kitiems ir juos palaikyti.
Pagalba, pagarba, atjauta ir bendradarbiavimas – svarbiausios vertybės.

Programa ,,Zipio draugai” moko vaikus:

 • atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;
 • aiškiai išreikšti tai, ką jie nori pasakyti;
 • įdėmiai klausytis;
 • prašyti pagalbos;
 • rasti draugų ir išsaugoti draugystę;
 • įveikti vienatvę ir atstūmimą;
 • atsiprašyti;
 • nesileisti, kad prie jų būtų priekabiaujama;
 • spręsti konfliktus;
 • išgyventi pokyčius ir netektis;
 • prisitaikyti prie naujų aplinkybių;
 • padėti kitiems.

 

Regėjimo lavinimas


Įrengtuose kabinetuose dirba kvalifikuoti specialistai.


Tiflopedagogų kabinete sukaupta nemažai korekcinių priemonių, literatūros apie įvairias regos patologijas. Atliekant pedagoginę regos korekciją, atsižvelgiama į gydytojo oftalmologo rekomendacijas, diagnozę, regėjimo aštrumą.


Tiflopedagogai nuolat gilina žinias įvairiuose sveikatos projektuose, seminaruose, pastaruosius organizuoja patys.


Ortoptinis kabinetas aprūpintas reikiama medicinine įranga, kurios pagalba stiprinamas vaikų regėjimas, koreguojamas žvairumas: čia tikrinamas visų ugdytinių matymo aštrumas, atliekami gydomieji pratimai.


Bendros paskirties grupėse ugdomi vaikų gebėjimai, kompetencijos. Jie mokomi orientuotis aplinkoje, formuojami vaizdiniai ir jutiminė patirtis. Derinant  pedagoginę ir medicininę korekciją, siekiama palankios vaikų su regėjimo sutrikimais integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas.