UGDYMAS

Įstaigos siekiai


Aktyvių pokyčių laikotarpiui, siekiant į vaiką orientuoto ugdymo, kiekvienam pedagogui svarbu išsiaiškinti ir įvertinti galimybių ribas, numatyti tobulėjimo gaires, žingsnius sėkmės laipteliais.

 

Lopšelyje-darželyje  sukurtos palankios sąlygos į vaiką orientuotos ugdomosios veiklos organizavimui, iškeltų tikslų, uždavinių įgyvendinimui.
Siekiama ugdymo būdų, metodų bei priemonių įvairovės, lavinant vaiko pažintinius, socialinius, meninius, fizinius gebėjimus.

 

Ugdytiniai veiklą renkasi pagal poreikius, interesus, pomėgius. Pripažįstamas ugdytinio poreikis žaisti, žaidimas traktuojamas kaip jo gyvenimo būdas ir natūralus ugdymasis.

 

Pedagogai ,,įsiklauso“ į skirtingais būdais reiškiamą vaiko pasaulio mąstymą: žodžiais, menine veikla, kūno kalba, žaidimu ir kt. Ugdant vaikus remiamasi atsiskleidusia vaikų gyvenimiška patirtimi.

 

Vyrauja šios prioritetinės veiklos kryptys: meninis, etninis bei sveikatingumo ugdymas.

 

Įstaigoje parengta ir vykdoma ikimokyklinio ugdymosi programa grindžiama Tarptautinio ikimokyklinio ugdymo projekto ,,Gera pradžia“, į vaiką orientuoto ugdymo idėjomis.